21 november 2022

Complexen, hoe kom je eraan en hoe kom je er weer vanaf?De raadsleden kregen uitgebreide info via een raadsinformatiebrief, rib, over te realiseren huisvesting voor arbeidsmigranten.
Huisvesting internationale werknemers Energieweg, Uitzicht Souburg, zie https://rb.gy/adu8sr
De SGP stelde naar aanleiding van dit schrijven een aantal vragen.

Complexen: Hoe kom je er aan? En hoe kom je er weer vanaf?

Geacht college,

Dank voor de raadsinformatiebrief waarin u ons meeneemt in de stand van zaken omtrent het huisvesten van internationale werknemers.
De SGP heeft hier onderstaande vragen over; waarbij we uitdrukkelijk willen benoemen dat het hierbij gaat over de complexen zelf en dus niet over de internationale werknemers.
Naar mening van de SGP is het belangrijk dat niet alleen de beginfase van het vestigingsproces belangrijk is, maar ook dat het slim is om nu alvast na te denken over een zgn. ‘exitstrategie’ en deze mee te nemen in de besluitvorming van de raad.
(In de raadsinformatiebrief wordt gesproken over 40 bijlagen, dank voor de uitgebreide informatie, maar op basis van de titels en een korte inventarisatie gaan wij er vanuit dat de kaders m.b.t. een exitstrategie nog niet gedeeld zijn met de raad).

De SGP werd getriggerd door onderstaand zingedeelte op pagina 3 van de raadsinformatiebrief:
“Na maximaal 13 jaar na eerste ingebruikname, zal de gemeente zich inspannen om een passende planologische regeling te onderzoeken voor de verblijfseenheden en bij een positieve uitkomst van dit onderzoek zich inspannen om onder voorwaarden de bestemming aan te passen.”

We hebben daarover de volgende vragen aan het college:
1. Wat houdt het ‘inspannen om een passende planologische regeling te onderzoeken’ in?
2. Over welke voorwaarden gaat het? En wat houden die in?
3. Waar moeten we aan denken bij “bestemming aan te passen”?
4. Kort gezegd; Stel dat in jaar 12 blijkt dat het college en/of de gemeenteraad dit complex, of de complexen, niet meer wenselijk vinden (daar zijn allerlei positieve en negatieve maatschappelijke redenen/ontwikkelingen voor te verzinnen); wat moet er exact gebeuren om deze huisvesting te beëindigen?
5. Los van bovenstaande; het kan zijn dat het college in jaar 12 of 13 wel van mening is dat deze complexen in een behoefte voorzien, maar dat deze nogal ‘verkrot’/gedateerd zijn. Kan het college en/of gemeenteraad dan eisen dat deze vervangen worden? Er zit op dit punt nl. een tegengesteld belang tussen complexeigenaar (langer laten staan en uitstel van vervanging) en college/gemeenteraad (mooie huisvesting in onze gemeente).
6. Wil het college bovenstaande vragen beantwoorden en meenemen in de informatievoorziening en besluitvorming van college en/of raad?
Zie pagina 5 van de raadsinformatiebrief:
Verklaring van geen bedenkingen
Hiervoor (onder Baskensburg) is aangegeven dat een vvgb nodig is voordat een omgevingsvergunning kan worden verleend voor afwijken van het bestemmingsplan met een uitgebreide Wabo-procedure. Aan de ontwikkeling aan de Energieweg ligt geen stedenbouwkundig plan ten grondslag. Dus voor dit initiatief wordt uw raad later voorgesteld een vvgb af te geven.

Bij voorbaat dank voor uw reactie,

Met vriendelijke groet,

SGP Vlissingen
Cor Tromp
Lilian JanseToelichting bij enkele vaktermen

  • De afkorting vvgb staat voor "Verklaring van geen bedenkingen".
  • Wabo-procedure: het gaat om een omgevingsvergunning waarvoor de uitgebreide procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geldt.