19 november 2022

Beantwoording vragen restanten Oostkerk

Beantwoording vragen restanten Oostkerk

Beantwoording art 34 RvO vragen restanten Oostkerk Vlissingen.

Geachte heer/mevrouw,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u als volgt.

Uw inleiding
Vlissingen heeft een indrukwekkende geschiedenis. “Vissers, kapers en arbeiders”, het boek dat Peter van Druenen schreef naar aanleiding van het 700 jarig bestaan van de stad Vlissingen, bewijst dat. Veel van die geschiedenis is helaas niet veel meer terug te zien in het stadsbeeld. De SGP wil graag vragen stellen over het koesteren van Vlissings erfgoed, en specifiek over de restanten van de Oostkerk.

  • Vraag 1

Deelt het college de mening van de SGP, dat het van groot belang is dat het erfgoed, wat nog wel zichtbaar is in het stadsbeeld, duidelijk in beeld moet worden gebracht voor inwoners en bezoekers én dat ons erfgoed moet worden gekoesterd? Graag uitleg.
Ons antwoord
Het boek van Peter van Druenen laat ook zien, dat Vlissingen constant verandert en elke verandering leidt tot nieuw erfgoed. Zowel oud als modern. Dat is de dynamiek en onderscheidend vermogen van Vlissingen ten opzichte van andere steden in Zeeland. Het gemeentebestuur heeft daarmee aandacht voor al het erfgoed. Ook wat bij wijze van spreken een jaar geleden is gebouwd.

  • Vraag 2

Het restant van de Oostkerk, op de hoek van de Koudenhoek en de Onderstraat, is één van de oudste zichtbare restanten van de Vlissingse geschiedenis. Deze protestantse kerk werd tussen 1650 en 1654 gebouwd en heeft veel moeten doorstaan (afgebrand, weer opgebouwd, in gebruik genomen als magazijn door de Franse marine, gebombardeerd door de Engelsen, weer opgebouwd als magazijn voor de Nederlandse marine en tot slot door Scheepswerf De Schelde omgebouwd tot gieterij). Wat resteert is de historische muur die aan beide zijden aan het zicht wordt onttrokken door spontaan groen en geparkeerde auto’s. Er staat weliswaar een informatiebord bij, maar de muur zelf zou, naar onze mening ,beter in het zicht moeten worden gebracht. Deelt het college deze mening? Waarom wel? Waarom niet?
Ons antwoord
Net als vandaag de dag krijgen kerkgebouwen al eeuwenlang andere functies. Een mooi voorbeeld van circulariteit. De Westmuur van de Oostkerk met haar steunberen symboliseert het hergebruik van gebouwen. Dat deze muur nu een functie heeft als scheidingsmuur tussen een parkeerplaats en woongebied past in deze traditie van hergebruik. In de huidige functie als scheidingsmuur past ook de vergroening door spontaan groen.

  • Vraag3

Wil het college het spontaan groeiend groen, wat deze historische muur aan het zicht onttrekt en mogelijk beschadigt, verwijderen zodat dit stuk zichtbare geschiedenis beter zichtbaar en behouden wordt?
Ons antwoord
De gemeente draagt zorg voor erfgoed en monitort of spontaan groen, erfgoed aantast. Spontaan groen kan ook een consoliderende functie hebben en de muur bij elkaar houden of voorkomen dat deze voor andere zaken wordt gebruikt, zoals een plakmuur.

  • Vraag 4

Het informatiebord bij de muur vermeldt alleen de geschiedenis over de gieterij van Scheepswerf de Schelde. Waarom is ervoor gekozen om slechts informatie te geven over het feit, dat dit stuk erfgoed onderdeel heeft uitgemaakt van dit stuk geschiedenis?
Ons antwoord
Het informatiebord over de gieterij is een onderdeel van een reeks borden / wandelroute, die ingaat op de historie van de Koninklijke Maatschappij de Schelde (KMS) in de vorige eeuw en maakt die geschiedenis weer beleefbaar, zowel voor de eigen inwoners als voor de toerist. Aanpassing van de tekst in deze reeks is dan ook niet wenselijk. De financiering van de borden zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van het Scheldekwartier. \

  • Vraag 5

Deelt het college de mening van de SGP, dat het veel omvattender verhaal van deze eeuwen oude muur ook dient te worden gedeeld met/verteld aan onze inwoners en bezoekers, om zo recht te doen aan de rijke historie van Vlissingen?
Ons antwoord
Het college deelt de mening van SGP, dat het omvattender verhaal van Vlissingen, beter beleefbaar gemaakt zou kunnen worden. Daarom zijn er naast de bordenreeks/wandelroute rondom de KMS ook informatieborden / wandelroute gecreëerd rondom het thema Tweede Wereldoorlog. Naar aanleiding van vragen van de SGP in de vorige raadsperiode is gekozen voor een prioritering voor het thema Tweede Wereldoorlog in plaats van het thema kerk/vesting.

  • Vraag 6

Zo nee, waarom niet?
Ons antwoord
zie het antwoord op vraag 4.

  • Vraag 7

Zo ja, is het college bereid het informatiebord aan te passen?
Ons Antwoord
Medio volgend jaar zal het college een “way- finding” beleid vaststellen. De reeksen historische borden / wandelroutes zijn hier een onderdeel van. Op basis hiervan zal bepaald worden welk thema (zoals boulevard/toerisme; oude historie Vlissingen/ kerk en vesting; de eerste uitbreidingswijken, historie Souburg-Ritthem, etc.) geprioriteerd wordt. Dan is duidelijk of en wanneer er een historisch bord bij de Westmuur van de Oostkerk wordt geplaatst over dit onderdeel van de historie van de gemeente.
In de afgelopen tien jaar is de financiering gekoppeld aan de wijkontwikkelingen en de daaraan gekoppelde grexen. Zie voetnoot.

  • Vraag 8

Voor het herstel van de Machinefabriek wordt enorm veel geld uitgegeven. Deelt het college de mening van de SGP dat voor een veel ouder zichtbaar restant van de Vlissingse geschiedenis ook geld (voor het onderhoud, behoud en voor uitgebreidere informatie op het informatiebord) mag worden uitgetrokken? (hoogstwaarschijnlijk maar een fractie van het bedrag dat aan de Machinefabriek wordt uitgegeven).
Ons antwoord
Zie het antwoord op vraag 7.

  • Vraag 9

Zo ja, wanneer gaat het college dit oude, zichtbare stuk geschiedenis, beter zichtbaar maken en onderhouden?
Ons antwoord
In de huidige functie van de westmuur (scheidingsmuur) vereist op dit moment geen aanpassing en ander onderhoud dan reeds ingepland onderhoud.

  • Vraag 10

Zo nee, waarom niet?
Ons antwoord
Zie het antwoord op vraag 9.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Vlissingen,

de secretaris,de burgemeester,

drs. R.D.A. Wiskerke drs. A.R.B. van den Tillaar

Behandeld door G.J.C. de Rijke

De webmaster van WG deed navraag naar het woord GREXEN, de digitale Van Dalen en het digitaal woordenboek kennen dit woord niet.
Antwoord vanuit de fractie:
Grex staat voor grondexploitatie, grexen is meervoud daarvan.