HomeNieuwsMotie 3 Vaststellen RES

Motie 3 Vaststellen RES

Publicatiedatum: 29 jun. 2020

MOTIE 3 - Datum vergadering: 2 juli 2020

Agendapunt: Voorstel tot vaststelling Regionale Energiestrategie 1.0

Onderwerp: Leveringszekerheid van gekozen energiemix

De gemeenteraad van de Gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op 2 juli 2020,

Constaterende dat:

- De focus van de concrete plannen in de Regionale Energiestrategie Zeeland voornamelijk op het opwekken van energie uit zon en wind ligt;
- Leveringszekerheid en beschikbaarheid de achilleshiel is van deze vormen van elektriciteitsproductie, zeker in combinatie met de afname van regelbare conventionele centrales en de verwachte elektrificatie van (een gedeelte van) de warmtevraag;
- Kernenergie van de kerncentrale Borsele zonder CO2-uitstoot ook tot de brede energiemix hoort;
- Nieuwe vormen van duurzame energie momenteel volop worden onderzocht en ontwikkeld;
- Andere landen om ons heen, zoals België, in de praktijk laten zien dat een tekort aan elektriciteit direct tot problemen kan leiden voor inwoners en ondernemers.

Is van oordeel dat:

- Eenzijdige focus op zon en wind op korte en middellange termijn niet verstandig is;
- Een brede blik op verschillende vormen van energie noodzakelijk is om tot een goede energiemix te komen waarbij leveringszekerheid het uitgangspunt is;
- Inzichtelijk moet worden welke maatschappelijke kosten gemoeid zijn met het garanderen van leveringszekerheid in de beoogde Zeeuwse energiemix voor 2030 en tot welke bijstelling van de visie dat leidt;
- De kansen binnen de huidige infrastructuur in Zeeland (o.a. het gasnetwerk) te betrekken bij alternatieve vormen van energie, bijvoorbeeld biogas of waterstof.

Verzoekt het college om de stuurgroep RES te verzoeken:

- Bij de totstandkoming van de uitvoeringsplannen voortdurend een brede afweging te doen naar een goede energiemix die breder is dan alleen zonne- en windenergie om de leveringszekerheid zo goed als mogelijk te borgen;
- In een volgende versie van de RES inzichtelijk maken wat er voor nodig is om de leveringszekerheid van energie in Zeeland te borgen en welke maatschappelijke kosten hiermee gepaard gaan.

En gaat over tot de orde van de dag

SGP, Lilian Janse-van der Weele