HomeNieuwsMotie 2 Vaststellen RES

Motie 2 Vaststellen RES

Publicatiedatum: 29 jun. 2020

MOTIE 2  Datum vergadering: 2 juli 2020

Agendapunt: Voorstel tot vaststelling Regionale Energiestrategie 1.0

Onderwerp: Haalbaarheid en betaalbaarheid van de RES

De gemeenteraad van de Gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op 2 juli 2020

Constaterende dat:

- Er hoge ambities in de energiestrategie zijn opgenomen om vorm te geven aan de transitie;
- Bij verduurzaming en energiebesparing vaak de kosten voor de baten uitgaan en woningeigenaren en bedrijven niet altijd de investering kunnen betalen;
- Mensen zelf energie kunnen besparen door verstandig gebruik te maken van energievoorzieningen;
- In de RES alleen de kosten zijn genoemd die verbonden zijn aan de realisatie van de visie en niet over de uitvoering van de maatregelen;
- Alle Zeeuwse overheden zelf uitvoeringsgeld beschikbaar moeten stellen om de uitvoeringsprojecten te realiseren;
- Andere vraagstukken zoals sociaal domein, coronacrisis etc. grote impact hebben op de begroting van de Zeeuwse gemeenten.

Is van oordeel dat:

- Haalbaarheid en betaalbaarheid twee belangrijke voorwaarden zijn om de Regionale Energiestrategie uit te voeren;
- Rekening gehouden dient te worden met de inkomenspositie van alle Zeeuwen bij het uitvoeren van de maatregelen;
- De gezamenlijkheid in de planvorming vastgehouden dient te worden in de uitvoering om de doelstellingen op Zeeuws niveau te behalen.

Verzoekt het college om:

- Bij de uitvoeringsplannen alleen over te gaan tot haalbare en betaalbare investeringen die het meeste rendement opleveren om te voldoen aan de landelijke klimaatdoelstellingen;
- De Rijksoverheid te verzoeken eveneens middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de plannen in de Regionale Energiestrategie en als voorwaarde te stellen voor een gezamenlijke uitvoering.

En gaat over tot de orde van de dag

SGP, Lilian Janse-van der Weele