HomeNieuwsMotie 1 Vaststellen Regionale Energie Strategie (RES)

Motie 1 Vaststellen Regionale Energie Strategie (RES)

Publicatiedatum: 29 jun. 2020

Onderwerp: vaststellen Regionale Energie Strategie 1.0 (Agendapunt 5.17)

De raad van de Gemeente Vlissingen in vergadering bijeen d.d. 2 juli 2020

Overwegende dat:

- De Regionale Energie Strategie een visie- en beleidsdocument is dat uitgaat van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen;
- De kerncentrale in Borssele een unieke bestaande Zeeuwse asset is die betrouwbaar en continue 485MW elektrisch vermogen koolstofemissieloos produceert;
- Het CO2-loze basisvermogen van de kerncentrale belangrijk is om de regionale én nationale klimaatdoelen te halen en voldoende basislast te generen in combinatie met energiebronnen zoals wind- en zonne-energie, zoals in hfdst. 3.7 van de RES summier wordt aangegeven;
- Ter illustratie: het vermogen van de huidige kerncentrale is voldoende om alle Zeeuwse huishoudens via het bestaande gasnet om te schakelen van aardgas naar waterstof, of in te zetten als “oranje waterstof” die gebruikt kan worden door de Zeeuwse industrie als grondstof voor hoogwaardige producten. De kerncentrale ligt in het middelpunt van een regio waar binnen een straal van 15 km meer dan 50% van alle Nederlandse waterstofproductie en -gebruik plaatsvindt;
- Juist in een gebied als Zeeland in het algemeen en Vlissingen in het bijzonder, waterstof een interessante optie is om huishoudens kosteneffectief en snel van het aardgas af te halen;
- De basislast van de kerncentrale zich uitermate leent om te combineren met een sterk wisselend vermogen van windenergie, dat op hetzelfde punt aanlandt, eventueel gecombineerd met de gasgestookte Sloecentrale. Met deze energie-mix kan Zeeland stappen zetten naar grootschalige waterstof(en zuurstof)productie middels elektrolyse.

Is van oordeel dat:

Kernenergie in de Regionale Energie Strategie van Zeeland een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de energie-mix die nodig is voor de waterstofproductie en hierin steviger ingebed dient te zijn dan momenteel in hoofdstuk 3.5 weergegeven.

Verzoekt het College:

Om bij de stuurgroep een concrete vervolgactie vast te laten leggen in het te ontwikkelen Uitvoeringsplan (2020), door expliciet op te nemen dat Zeeland zich als regio, samen met het Rijk, actief inzet om een concrete business case te ontwikkelen waarin de gehele energie-mix, inclusief kernenergie, in Zeeland wordt onderzocht om grootschalige CO2-vrije waterstof te produceren, hetzij voor huishoudens en/of industrie. Een dergelijk waterstofcluster is uniek in de wereld en van grote betekenis voor Zeeland met zijn uitgestrekte buitengebied en grootschalige industrie. En tenslotte is het ook voor de regionale werkgelegenheid van groot belang.
En gaat over tot de orde van de dag.

SGP, Lilian Janse-van der Weele