HomeNieuwsBeantwoording vragen ligplaats Mercuur

Beantwoording vragen ligplaats Mercuur

Publicatiedatum: 27 mei 2020

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 Reglement van Orde namens SGP-fractie
betreffende de Mercuur in het Dok van Perry, wanneer?

Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u als volgt.
Uw inleiding
Bij de komst en overdracht in 2017 is het bestuur van de Mercuur door de gemeente
voorgehouden dat het museumschip “Mercuur” in het Dok van Perry mag liggen. De
wethouder met Scheldekwartier in de portefeuille heeft in zijn vlog van 01-08-2019 gezegd
dat “er binnen afzienbare tijd” helderheid zal komen.

  • Vraag 1

Het is inmiddels eind februari 2020. Wat bedoelde de verantwoordelijk wethouder begin
augustus 2019 met de uitspraak “binnen afzienbare tijd komt er helderheid”?
Ons antwoord
Op raadsvragen die wij reeds eerder inzake de Mercuur beantwoordden, gaven wij al aan
dat het tot tien jaar, na afronding in 2013 van de restauratie van het Dok van Perry, kan
duren voordat er iets in het Dok van Perry kan plaatsvinden. Na die tien jaar hebben wij de
handen vrij om te bepalen wat er met de invulling van het Dok van Perry geschiedt. In de
tussentijd zoeken wij nog naar een mogelijkheid om het schip eerder in het Dok van Perry te laten afmeren.

  • Vraag 2

Kan het college het bestuur van de Mercuur binnen korte tijd laten weten wanneer het
museumschip “Mercuur” in het Dok van Perry mag liggen?
Ons antwoord
In het beleidsplan 2019 – 2021 heeft het bestuur van de Stichting Maritiem Erfgoed
Vlissingen (SMEV) het volgende aangegeven “In de loop van 2016 werd duidelijk dat,
vanwege een oude overeenkomst tussen de Gemeente Vlissingen en de Belastingdienst,
het tot 2023 niet mogelijk is het Dok van Perry te exploiteren voor museale doeleinden”. In
datzelfde beleidsplan staat aangegeven dat “Het bestuur van de SMEV met enige regelmaat
in overleg is met het College van B&W van Vlissingen om te bekijken of een ligplaats van de
Mercuur in het Dok van Perry eerder mogelijk is”. Hieruit blijkt dat er reeds contacten met het bestuur van de SMEV zijn. Zodra wij duidelijkheid hebben over een mogelijkheid om het
schip eerder in het Dok van Perry af te meren, zullen wij het bestuur daarover in ons contact met hen nader informeren.

  • Vraag 3

Welke stappen moeten hiervoor nog worden doorlopen, hoe lang gaat dit duren en wie zijn
de beslissers in deze?
Ons antwoord
Bij de beantwoording van uw vraag 2 gaven wij al aan dat wij reeds in gesprek zijn met het
bestuur van de SMEV en dat wij een mogelijkheid om het schip eerder in het Dok van Perry
af te meren in onderzoek hebben. Wij kunnen daar op dit moment nog geen toezeggingen
over doen.

  • Vraag 4

Begrijpt het college dat het bestuur van de Mercuur graag wil weten wanneer zij hun plan
van aanpak kunnen maken met betrekking tot verplaatsing van de Mercuur naar het Dok van Perry?
Ons antwoord
Het college begrijpt dat de SMEV de Mercuur graag nu al in het Dok van Perry wil afmeren
maar wij zijn van mening dat wij zorgvuldig moeten opereren. Tegelijkertijd merken wij
opnieuw op dat het bestuur van de SMEV in haar beleidsplan zelf al rekening houdt met
verschillende scenario’s.

  • Vraag 5

Hoe geeft het college inhoud aan dit begrip?
Ons antwoord
Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar ons antwoord op uw vraag 4.

  • Vraag 6

Ligt de Mercuur niet in de weg nu de Dokbrug wordt gerealiseerd en kades worden
afgewerkt?
Ons antwoord
De Mercuur ligt op dit moment niet in de weg voor het herstel van de kades en de bouw van de brug.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,                                         de burgemeester,
mr. drs. ing. M. van Vliet                       drs. A.R.B. van den Tillaar

Behandeld door A.P. Bos