HomeNieuwsBeantwoording vragen inzake politiecapaciteit tijdens lockdown

Beantwoording vragen inzake politiecapaciteit tijdens lockdown

Publicatiedatum: 18 mei 2020

beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake meer politiecapaciteit in Vlissingen tijdens intelligente lock - down
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u als volgt.
Uw inleiding (zie hiervoor het gerelateerde bericht).

De SGP wil hierover de volgende vragen stellen:

  • Vraag 1

Is het college het met de SGP eens dat onze huidige handhavers meer politiecapaciteit
nodig hebben om hen in hun werkte ondersteunen (zie opsomming hierboven)?
Ons antwoord
Bij de handhaving van de noodverordening, zoals die momenteel van kracht is, wordt nauw
samengewerkt door gemeentelijke BOA’s en de politie. Er worden gezamenlijke diensten
gedraaid, wat door alle partijen als zeer positief en afdoende wordt ervaren.
Overigens zijn de cijfers van aangiften, meldingen en overlast landelijk, en ook in Vlissingen,
fors lager in deze periode. Dit ter nuancering van het beeld dat u met uw opsomming
oproept.

  • Vraag 2

Wat heeft het college de afgelopen weken gedaan om (tijdelijk) meer politiecapaciteit naar
Zeeland/Vlissingen te halen, aangezien nu geen politie-inzet nodig is bij festivals,
evenementen, voetbalwedstrijden en in uitgaansgebieden?
Ons antwoord
Het beeld dat de politie in deze periode capaciteit ‘over heeft’, ook elders in het land, is
onjuist. Ook de politie is werkgever en heeft de verantwoordelijkheid om mogelijk te maken
dat haar medewerkers op een veilige manier hun taken kunnen uitvoeren en zo min mogelijk
kans lopen op besmetting met het Coronavirus. Waar mogelijk wordt een deel van de
werkzaamheden vanuit huis opgepakt door middel van telewerken. Denk aan horen
getuigen, opmaken dossiers, et cetera. Doordat bijvoorbeeld evenementen zijn afgelast,
komt er capaciteit vrij, die capaciteit wordt ingezet op andere plekken. Bijvoorbeeld daar
waar politiemensen in thuisquarantaine of -isolatie moeten, of niet ingezet kunnen worden
omdat zij of gezinsleden tot een risicogroep behoren. Voor het basisteam Walcheren (en ook andere teams) betekent het concreet dat vanwege corona er momenteel minder mensen inzetbaar zijn dan normaal. Daarnaast levert de handhaving van de (Zeeuwse)
noodverordening extra werk op, naast het reguliere politiewerk dat ook in deze periode
uiteraard gewoon doorgaat.

  • Vraag 3

Om hoeveel extra politieagenten is gevraagd bij de landelijke politie? Mocht er nu
onverhoopt niet gevraagd zijn om extra agenten, dan wil de SGP graag weten waarom dat
niet is gebeurd.
Ons antwoord  Zie beantwoording bij vraag 2.

  • Vraag 4

De SGP vraagt zeer regelmatig om meer handhaving en meer agenten. Dat is helaas nodig
omdat er niets verandert aan de veiligheidssituatie in onze gemeente. De portefeuillehouder geeft bij de beantwoording van onze vragen altijd aan hier druk mee bezig te zijn en dat ook in samenwerking met andere Zeeuwse gemeenten te doen. Dank daarvoor! Is het misschien mogelijk dat het college elk kwartaal een update geeft over de stand van zaken met betrekking tot meer capaciteit?
Ons antwoord
Het veiligheidsbeeld in de gemeente Vlissingen is de afgelopen jaren positiever geworden.
Wij beseffen dat er hardnekkige problematiek/overlast is op sommige locaties rond
bijvoorbeeld kamerbewoning, straatdealers en (hang)groepen. Maar tegelijkertijd is er ook
sprake van afnemende criminaliteit en overlastmeldingen.
Het college en de portefeuillehouder hebben altijd aangegeven dat zij zich inzetten om,
samen met de Zeeuwse collega’s, bij de regioleiding van de politie aandacht te vragen voor
de (te) beperkte politiecapaciteit in Vlissingen, Walcheren en Zeeland. Dat gebeurt binnen
het basisteam, de politieregio, en bij de VNG*). Het college is van mening dat een stad als
Vlissingen en een gebied als Walcheren, met enerzijds haar sociale problematiek en
bevolkingsopbouw en anderzijds de mix van stedelijke en plattelandsgemeenten met een
grote toeristische component, een robuuster basisteam verdient. Dit ook om de preventieve taken, naast de repressieve, van de politie weer breder op te kunnen pakken. En steviger in te kunnen zetten op hotspots. Die inzet blijft. We zijn daarbij sterk van landelijke kaders afhankelijk. Een kwartaalrapportage heeft daarbij geen enkele toegevoegde waarde.

  • Vraag 5

Welke escalatie mogelijkheden zijn er om op te schalen en de urgentie te laten doordringen
in Den Haag?
Ons antwoord Zie beantwoording bij vraag 4.

  • Vraag 6

Hoe gaat het college bij de landelijke politie motiveren dat structurele extra politiecapaciteit
voor Vlissingen en omstreken hard nodig is én blijft?
Ons antwoord Zie beantwoording bij vraag 4.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,                                     de burgemeester,
mr. drs. ing. M. van Vliet                  drs. A.R.B. van den Tillaar

Behandeld door M. de Wever

*) VNG = Vereniging van Nederlandse Gemeenten